OGÓLNE WARUNKI
ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH
W ZAKRESIE NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W CENTRUM EGZAMINACYJNYM GOETHE INSTITUT
W SZCZECINIE

zatwierdzone uchwałą Zarządu Spółki: SIS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, z dnia 31.01.2023
DEFINICJE:
1/ CENTRUM EGZAMINACYJNE GOETHE INSTITUT (dalej: CEGI) – zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: SIS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. bł. Królowej Jadwigi 27, 28, 70-262 Szczecin, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Szczecinie za nr KRS: 0000305146, NIP: 8522539920, REGON: 320551229 o kapitale zakładowym w wysokości 987.500,00 reprezentowaną przez: Edytę Czajkowską – Prezesa Zarządu lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd – przez Kierownika Centrum Egzaminacyjnego Goethe-Institut Izabelę Zalewską – Baran
2/ UCZESTNIK/SŁUCHACZ – osoba fizyczna, która podpisała dokument umowy o świadczenie usług edukacyjnych z CEGI lub przyjęła ofertę CEGI w postaci elektronicznej zamieszczoną na stronie https://sklep.goethe.szczecin.pl, poprzez wypełnienie i wysłanie do CEGI formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: https://sklep.goethe.szczecin.pl
3/ PRZYJĘCIE OFERTY CENTRUM EGZAMINACYJNEGO GOETHE INSTITUT – wypełnienie przez osobę zainteresowaną usługami CEGI formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie https://sklep.goethe.szczecin.pl i jego wysłanie do CEGI.
4/ ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH – jednoczesne złożenie przez Uczestnika i uprawnionego przedstawiciela CEGI zgodnych oświadczeń woli w przedmiocie zasad i warunków świadczenia przez CEGI usług edukacyjnych na rzecz Uczestnika, wyrażonych w podpisanym w siedzibie CEGI dokumencie umowy (forma pisemna), bądź wypełnienie przez osobę zainteresowaną usługami CEGI formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie https://sklep.goethe.szczecin.pl i jego wysłanie do CEGI (przyjęcie oferty w postaci elektronicznej, zawarcie umowy w trybie art. 66.1 Kodeksu cywilnego). Zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Edukacyjnych
5/ KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO – odpłatne usługi edukacyjne świadczone w sposób zorganizowany przez CEGI w ramach grup różnego stopnia zaawansowania i stopnia intensywności nauki, zgodnie z informacja zamieszczoną na stronie CEGI: www:goethe.szczecin.pl
§ 1
PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW
ŚWIADCZENIA USŁUG EDUKACYJNYCH
Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Edukacyjnych regulują zasady uczestnictwa w organizowanych i prowadzonych przez Centrum Egzaminacyjne Goethe Institut, kursach języka niemieckiego i stanowią integralna część umowy o świadczenie usług edukacyjnych, zawieranej między CEGI, a uczestnikiem.
§ 2
ZASADY ORGANIZACJI KURSU/GRUPY
OBOWIĄZKI CEGI
1. Kursy języka niemieckiego przeprowadzane są w grupach, do których uczestnicy przydzielani są przez CEGI, w oparciu o ustalony przez CEGI poziom znajomości języka danego Uczestnika.
2. Liczebność grupy jest nie mniejsza niż 5 osób i nie przekracza 14 słuchaczy.
3. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników (mniej niż 5 osób), uniemożliwiającej utworzenie grupy CEGI może podjąć decyzję o nieuruchomieniu danego kursu. W takim wypadku zawarte umowy o świadczenie usług edukacyjnych ulegają automatycznemu rozwiązaniu, o czym CEGI poinformuje uczestnika, z którym zawarta została taka umowa, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przy podpisywaniu umowy adres e-mail lub za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na wskazany przy podpisywaniu umowy numer telefonu. Wszelkie dokonane przez uczestnika płatności na rzecz CEGI zostaną uczestnikowi zwrócone, w terminie 7 dni roboczych.
4. Grupy, o których mowa w ust. 1 powyżej, dobierane są na podstawie testów kwalifikacyjnych lub rozmów
kontrolnych, zapewniających wyrównany poziom zaawansowania w grupie;
5. Kurs w zależności od stopnia intensywności obejmuje od 56 do 120 godzin lekcyjnych (kurs standardowy), od 112 do
120 godzin lekcyjnych (kurs intensywny oraz superintensywny).
6. CEGI wyznacza dla każdej grupy lektora lub lektorów prowadzących, przy czym dobór lektorów dla danej grupy lub
określone zmiany w tym zakresie w czasie trwania kursu należą wyłącznie do kompetencji CEGI.
7. CEGI ponosi odpowiedzialność za zapewnienie kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach, gwarantujących
nauczanie zgodne ze standardami Goethe-Institut,
8. CEGI przeprowadza okresowe hospitacje zajęć, mające na celu stałe podnoszenie jakości świadczonych usług;
9. CEGI dostarcza materiały edukacyjne (podręczniki dostosowane do poziomu kursu).
10. CEGI zapewnia bazę dydaktyczną celem przeprowadzania zajęć.
11. W momencie ukończenia kursu i uzyskania minimum 60% frekwencji, Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o
ukończeniu kursu wystawione przez CEGI.
12. Warunkiem rozpoczęcia realizacji usług szkoleniowych przez CEGI jest zawarcie umowy o świadczenie usług
edukacyjnych między CEGI a Uczestnikiem oraz akceptacja przez uczestnika niniejszych Ogólnych Warunków
Świadczenia Usług Edukacyjnych.
§ 3
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest do brania aktywnego udziału w zajęciach organizowanych w ramach danego kursu oraz
wykonywania prac domowych zadanych przez lektora.
2. CEGI ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia,
w przypadku gdy zachowanie słuchacza wykracza poza obiektywnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe,
uniemożliwia bądź poważnie ogranicza możliwość prowadzenia zajęć przez lektora lub korzystania z nich przez
pozostałych słuchaczy, zaburza proces nauczania i dezorganizuje zajęcia, z pominięciem procedury opisanej w §5.
3. W przypadku wyrządzenia CEGI szkody materialnej przez Uczestnika (rozumianej m.in. jako zniszczenie lub
uszkodzenie rzeczy będących własnością, bądź też będących w czasowym posiadaniu CEGI), Uczestnik zobowiązany
jest do jej naprawienia w całości i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność .
§4
WYNAGRODZENIE
1. Usługi edukacyjne świadczone przez CEGI mają charakter odpłatny. Odpłatność obejmuje:
a/ opłatę za kurs, płatną: jednorazowo/ w 2 równych ratach/w 4 równych ratach bądź w równych ratach
miesięcznych, w zależności od deklaracji złożonej przez Uczestnika. Opłata lub jej pierwsza część jest płatna
najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju kursu i stopnia jego
intensywności i jest podawana do wiadomości Uczestnika przed podpisaniem umowy.
2. Wszelkie płatności na rzecz CEGI, o których mowa w ust. 1 powyżej wnoszone są przez Uczestnika w gotówce, w siedzibie CEGI, bądź przelewem na rachunek bankowy CEGI, który zostanie udostępniony w ramach procedury
podpisywania umowy.
3. CEGI jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług edukacyjnych, ze skutkiem natychmiastowym i
bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w płatności opłaty za kurs // bądź części tej opłaty,
przekraczającego 7 dni roboczych. Za każde pisemne wezwanie do zapłaty, CEGI pobiera opłatę dodatkową w
wysokości 10 PLN;
§5
ROZWIĄZANIE UMOWY O SWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH
1. Uczestnik jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług edukacyjnych ze skutkiem natychmiastowym
i bez zachowania okresu wypowiedzenia, jedynie do końca pierwszego miesiąca obowiązywania tej umowy. W takim
przypadku Uczestnik ponosi koszty przeprowadzonych do dnia rozwiązania umowy zajęć oraz koszty podręcznika.
2. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług edukacyjnych z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem że
oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia nie może być złożone wcześniej aniżeli od początku drugiego miesiąca
obowiązywania umowy. W takim przypadku Uczestnik ponosi koszty zajęć przeprowadzonych do upływu okresu
wypowiedzenia oraz koszt podręcznika.
3. Oświadczenie w przedmiocie rozwiązania umowy w trybie opisanym w ust. 1 lub wypowiedzenia umowy w trybie
opisanym w ust. 2 wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej i wysłania listem poleconym lub
złożenia w siedzibie CEGI, bądź wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drugiej strony (dane
teleadresowe CEGI wskazane są na stronie www.goethe.szczecin.pl).
4. Ewentualne nadpłaty są zwracane Uczestnikowi w wybrany przez Uczestnika sposób w ciągu 14 dni od daty
wygaśnięcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
5. Zapisy ustępów od 1 do 4 powyżej nie mają zastosowania do kursów superintensywnych, w przypadku których
zastosowanie mają zapisy zamieszczone w ustępach od 6 do 8 poniżej.
6. W przypadku kursów superintensywnych, których czas trwania nie przekracza sześciu tygodni, okres wypowiedzenia
dla każdej ze stron wynosi dwa tygodnie. W przypadku wypowiedzenia umowy Uczestnik ponosi koszty zajęć
przeprowadzonych do dnia wygaśnięcia umowy oraz koszty podręcznika.
7. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej wymaga zachowania formy pisemnego oświadczenia złożonego w
Instytucie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres drugiej strony (dane teleadresowe CEGI wskazane są
na stronie www.goethe.szczecin.pl).
8. Ewentualne nadpłaty zwracane są Uczestnikowi w wybrany przez Uczestnika sposób, w terminie 14 dni od dnia
wygaśnięcia umowy.
§6
TRYB REKLAMACYJNY
1. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących poziomu nauczania i organizacji kursu, Uczestnik może zgłosić je na
piśmie Kierownikowi CEGI, w terminie 14 dni od chwili wystąpienia nieprawidłowości.
2. CEGI zweryfikuje uwagi Uczestnika i ustosunkuje się do nich na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag, a
w razie potwierdzenia ich zasadności podejmie działania niwelujące nieprawidłowości, o czym również pisemnie
zawiadomi Uczestnika.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawierane miedzy CEGI a Uczestnikami sporządzane są i zawierane w
języku polskim
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami, zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle świadczenia przez CEGI usług edukacyjnych, a także związane z zawarciem,
wykonywaniem i wygaśnięciem umów o świadczenie usług edukacyjnych, rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd w Szczecinie.